Kredyt przez pośrednika

Niektórzy pośrednicy kredytowi działają za darmo dla kredytobiorcy gdyż swoje wynagrodzenie otrzymują od banku dla którego pozyskali klienta. Jeżeli tak, to warto skorzystać z ich usług. Zwłaszcza wtedy gdy pośrednictwo dotyczy zakupu mieszkania na rynku wtórnym, od dewelopera i trzeba założyć księgę wieczystą oraz następnie ustalić wartość kredytu, jego walutę, okres w jakim ma być spłacany, oraz rodzaje zabezpieczenia spłaty kredytu. Jeszcze więcej zachodu jest w przypadku kredytu na mieszkanie w trakcie budowy, tym bardziej należałoby rozważyć skorzystanie z usług bezprowizyjnego (dla kredytobiorcy) pośrednika kredytowego. Są jednak i tacy pośrednicy, którzy pobierają prowizję od kredytobiorcy. Poniżej przykładowa treść umowy z pośrednikiem kasującym prowizję od kredytobiorcy.

UMOWA ZLECENIE zawarta w dniu … w … pomiędzy: I … reprezentowanym przez … zwanym dalej Zleceniodawcą a II … zamieszkałym … PESEL … zwanym dalej Zleceniodawcą. Par. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy są czynności związane z pośrednictwem finansowym na rzecz Zleceniodawcy. 2. Zleceniodawca oświadcza, że zamierza złożyć wniosek i zawrzeć umowę kredytu. 3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat oferty kredytowej banków, z którymi współpracuje w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. 4. W ramach pośrednictwa finansowego, Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zlecenie polegające na konsultacji i doborze optymalnej oferty kredytu dla Zleceniodawcy. Par. 2 Zleceniodawca zobowiązuje się do: 1. Konsultacji, doradztwa i analizy na podstawie informacji oraz dokumentów: finansowych, majątkowych, prawnych przedłożonych przez Zleceniodawcę. 2. Przedłożenia Zleceniodawcy optymalnej oferty kredytu. 3. Przekazania Zleceniobiorcy niezbędnych dokumentów, jakie należy przedłożyć celem przygotowania dokumentacji kredytowej. 4. Wykonanie czynności określonych w niniejszym paragrafie z najwyższa starannością. Par. 3. Zleceniodawca zobowiązuje się do: 1. Przedłożenia starannych i zgodnych z prawdą informacji oraz dokumentów finansowych, majątkowych, prawnych. 2. Współpracy ze Zleceniobiorcą na każdym etapie wykonania umowy. 3. Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy uprawnień do: a) sprawdzania dokumentów przedkładanych przez osoby ubiegające się o kredyt i poręczycieli oraz telefonicznego lub osobistego sprawdzania wiarygodności danych zawartych w zaświadczeniach z miejsca zatrudnienia. Par. 4. 1. Zleceniodawca zapłaci za wykonaną usługę Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie … (słownie: …) brutto. 2. Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie Zleceniobiorcy w dniu uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej. 3. W przypadku nieuiszczenia ww. wynagrodzenia w terminie Zleceniobiorca nalicza Zleceniodawcy karę umowną w kwocie … (słownie: …). 4. Na zabezpieczenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1, 3 powyższego paragrafu Zleceniodawca w dniu podpisania umowy wystawi weksel wraz z deklaracją wekslową. 5. Zleceniobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia o którym mowa w Par. 1 w wypadku: a) odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej. b) zatajenia informacji mającej bezpośredni wpływ na udzielenie kredytu. c) samodzielnego skorzystania przez Zleceniodawcę z usług Banku wskazanego przez Zleceniobiorcę w okresie … miesięcy. Par. 5. Zleceniobiorca zastrzega sobie … dni od momentu dostarczenia kompletu dokumentów przez Zleceniodawcę na podjęcie decyzji kredytowej przez Bank. Par. 6 Zleceniodawca zapłaci prowizję zgodnie z Par. 4 pkt 1 jeżeli wycofa się z umowy zlecenia w okresie procesowania się wniosku kredytowego lub nieprzystąpienia do podpisania umowy kredytowej. Par. 7. Bank może odmówić udzielenia kredytu, bez podania przyczyny. Par. 8. W sprawach nieregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Par. 9. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Par. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Page top